Stats

Anda pengunjung ke:

free counters

eXTReMe Tracker

Share

Bookmark and Share

Wirausaha Kontak Jodoh Pasang Iklan Rumah Mobil Bekas

Donasi anda untuk jatipuro.net

Jatipuro Google Maps


View JATIPURO.NET in a larger map

Mbesan

Mbesan atau besanan adalah acara mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita atau sebaliknya,tradisi mbesan ini masih melekat dalam kebudayaan jawa sampai sekarang.

bila merujuk dalam tradisi jawa, orang mbesan itu membawa berbagai macam keperluan untuk keluarga pengantin perempuan. Mulai dari uang,perhiasan,kebutuhan make up,pakaian untuk seserahan ada juga yang membawa kebutahan rumah tangga furniture seperti lemari,kursi,buffet juga ditambah panganan tradisional berupa jenang, wajik, ketan, lan jajanan pasar yang dibungkus dengan wadah khusus.

Tak cuma itu, dalam tradisi mbesan, pihak laki-laki semestinya juga membawa berbagai sayur-sayuran, dan buah-buahan secukupnya.
Berbagai hal yang harus dibawa itu masih harus ditambah dengan kelapa yang dipikul atau lebih dikenal dengan gotongan, padi,kambing atau ayam jago.

Rombongan besan terdiri dari sanak kerabat,warga sekitar, perangkat desa, Karang Taruna dan tokoh masyarakat Desa yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan atau tempat mempelai bisa berjumlah 100 -300 bahkan bisa lebih dari 500 orang menggunakan armada bus yang sudah di persiapkan yang punya khajat selain yang membawa kendaraan sendiri.

Tradisi mbesan memang masih berjalan khususnya di wilayah Jatipuro tetapi ritual mbesan dan ubo rampe mungkin sudah bergeser menyesuaikan dengan perkembangan jaman jumlah pembesan pun lebih sedikit,warga sudah menggantinya dengan amplop yang berisi uang banyak sebagai pengganti barang-barang dan kehadiran pembesan tersebut. Padahal, arti serta makna dari berbagai barang yang dibawa tidak sekedar mengirim atau memberi. Melainkan keluarga ikut meramaikan dan menunjukan guyub rukun kepada keluarga calon besan.

5 comments to Mbesan

 • kata orang2 sih..sedih itu karena kita terlalu terfokus pada apa yang ada didepan kita, gak melihat apa yang ada di kiri kanan dan belakang juga yang jauh disana… hehehe

 • Marilah kita manfaatkan di bulan yang penh bekarh ini untuk memperbaiki diri. Mengkoreksi diri atas segala kelakuan kita pada msa lampau. salam mampir ke blog kami

 • PROTOKOL SERAH TERIMA BESAN KELUARGA BP……………………..(YANG KETEMPATAN)

  Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

  Alhamdulillah, Alhamdulillahirobil ‘alamin Wabihi Nastainu Alaa Umuri dunnya Wadin, Washolatu Washalamu ‘alaa sayidil Mursalin, Sayidina Wamaulana Muhamadin Wa’alla Ali Washahbihi Ajma’in, Amma Badu…

  Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi, para duta saraya saking kadang besan sutrisna ingkang pantes kinurmatan. Para lenggah kakung putri, kadang wredha mudha ingkang winantu suka basuki.

  Para lenggah kakung putri ingkang sinubo ing pakurmatan
  Mradapa keparingipun bapak …………………… sekaliyan sumarambah para kulawangsa ing kalenggahan punika, kula piniji pinangka pambiwara wontenipun upacara Tampi Besan miwah upakarti pinangka jejangkeping tata cara salaki rabi.

  Namung sederengipun kula ngaturaken urut reroncening adicara ingkang sampun karakit dening para kulawarga, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT. Karana ageng barokah saha rohmat ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sinawung raos syukur ing ngajeng, mugi lampahing adicara Tampi Besan miwah upakarti pinangka jejangkeping pala krama, tansah pinaringan rahayu tebih ing sambekala.

  Bapak Ibu para lenggah ingkang sinubo ing pakurmatan, keparenga kula murwani lekasing sedyo, ingkang punika enggal badhe binuka lampahing upacara Tampi Besan kanthi ngaturaken reroncening adicara ingkang rinantam para kulawangsa.

  Nun Inggih,

  -Tinarbuka Kanthi maos Basmalah sesarengan
  -Atur Pasrah Temanten Kakung miwah upakarti dening pangarsaning duta saraya pinangka sulih saliranipun calon kadang besan ingkang saking kito ……………………(ASAL KOTA CALON BESAN)
  -Atur panampi dening tetuwangga ingkang pinangka sulih saliranipun bapak………………
  -Dene adicara angka sekawan inggih menika Donga dening tetuwangga ingkang piniji, pinangka paripurnaning adicara Tampi Besan ndalu menika

  Mekaten para tamu saha para lenggah urut reroncening tata adicara Tampi Besan ingkang sinanggit dening para kulawarga, kasuwun wontena suka lilaning penggalih para lenggah tansah hanjenengi ngantos dumugi purnaning gati.
  Kangge purwaning adicara ndalu menika sumangga kula dhereaken maos Bassmalah sesarengan.

  Para lenggah kakung sumawana putri, ingkang sinubo ing pakurmatan, raos bombong miwah mongkoging manah, panjenenganipun bapak………………. sekaliyan mboten saged nggambaraken ing mriki, madyaning pahargyan ing kalenggahan punika ing sedya badhe hangaturaken pambagyoharjo wonten ngarsa panjenengan.
  Awit saking bombonging manah anggennya badhe matur amung kandheg wonten samadyaning jangga, ingkang punika keparenga kawula ngaturaken sugeng rawuhipun lan ugi nyuwun pangaputen awit sedaya kekiranganipun mugiya tansah paring pangaksami
  Para lenggah kakung putri ingkang satuhu kinurmatan, selajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur pasrah Temanten saking duta saraya calon kadang Besan, wondene ingkang pinangka sulih salira nun inggih panjenenganipun bapak …………………………………………… wekdal kasumanggaaken.

  Mekaten para lenggah kakung saha putri, atur pasrahipun bapak ……………………… ……….. pinangka duta saraya ing kalenggahan punika, kanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandikan.
  Ingkang salajengipun pasrah sarana badhe katampi panjenenganipun bapak ………………. minangka sulih salira panjenenganipun bapak …………………… sekalihan wekdal saha sasana kula aturaken.

  Kathi terwaca cetha atur panampi saking panjenenganipun bapak …………………… minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati, nun inggih bapak …………………… sekalihan. Ingkang salajengipun dipun wonteni paniti priksa sarana ingkang kapasrahaken saha kaleksanaaken paragan saking duta saraya dumatheng panampi pasrah ujuding arta miwah jene, selajengipun kaaturaken dhumateng ingkang Hamengku gati. Kaleksananing sedya kasumanggaaken.

  Para lenggah kakung putri ingkang pantes sinudarsana, sampun ngancik tata adicara ongko sekawanl, inggih menika Donga konjuk wonten ngarsa dalem Allah SWT. Wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun bapak ……………………Wekdal kasumanggaaken, sumangga nun.

  Handungkap titi mangsa kala paripurnaning sedya, karana urut reroncening tata adicara sampun kaleksanaaken kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. Para tamu kakung putri ingkang satuhu bagyo mulyo, saderengipun purnaning gati panjenenganipun bapak …………………… sekalihan raos syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang maha Agung, kaleksananing sedya kanthi pinaringan wilujeng nir ing sambekala, mboten kekilapan ngaturaken panuwun dhumateng para duta saraya ingkang saking kito …………(ASAL KOTA CALON BESAN), sumarambah para tamu samudayanipun, ingkang punika bapak ……………….. sekalihan tansah hanglenggana budi dayaning manungsa kirang sampurna, hambok bilih anggenipun nampi rawuhipun panjenengan, wonten kiranging tangguh, gupuh miwah suguh saha anggenipun ngaturi palenggahan panjenengan sadaya, kagerbo kiranging boja miwah krama, mugi diagung pangaksama panjenengan. Kula minangka pambiwara, ugi hanglenggana karana kiranging seserepan, hanjalari kuthunging pemanggih miwah kirang pana dhumateng wewarah, wewangsoning para winasis ing reh basa tuwin sastra, ingkang punika hambok bilih wonten kalepatan kula, mugi para tamu sedaya ngluberaken pangaksama ingkang agung.

  Hamung cekap semanten pahargyan Tampi Besan ingkang sampun kaleksanaaken dening para kulawarga, sesantining bapak …………………… sekalihan , mugi tansaha rahayu ingkang sarwi tinemu, konduripun ndhereaken sugeng.

  Ing wasana billahi taufik wal hidayah, wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

  SAMBUTAN PIHAK TEMANTEN PUTRA

  Assalamu ‘alaikum Wr. Wb

  Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para santana warga saking panjenenganipun bapak ……………… sekalihan garwa ingkang pantes kinurmatan, para priyagung kakung miwah putri ingkang satuhu pantes sinudarsana, para kadang wredha muda ingkang bagya mulya.

  Keparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu nggempil kamardhikan panjenengan ingkang katember wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji matur ing ngarsa panjenengan sedaya karana panjenenganipun bapak …………… Sekalihan inggih ing kalenggahan punika amengku karya nindakaken darmaning ngasepuh amiwaha putra nun inggih adimas bagus …………….. kaliyan putra putrinipun bapak ………….Sekalihan ingkang asesilih rara ayu ……………….

  Minangka purwakaning atur, sumangga sami sesarengan ngunjukaken puja pudyastuti syukur konjuk ing ngarsanipun gusti Allah SWT ingkang sampun kepareng paring nugraha dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, sumawana panjenenganipun bapak ……………. sekalihan dalah bapak ………………… Sekalihan, punapa dene gotrah, anggenipun kagungan karsa ndhaupaken putra penganten sampun saged kalampahan wilujeng nir ing sambekala, kejawi nugrahaning gusti sedaya punika inggih awit saking berkah pangestu panjenengan sedaya.

  Ingkang sami bebasanan dalah kulawarga ngaturaken pambagya wilujeng, sinartan panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene panjenengan sampun kepareng angestreni pahargyan punika, ingkang saperlu paring berkah pangestu wilujeng dhumateng penganten kekalih.

  Para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya
  Panjenenganipun bapak ……………… sekalihan, sumarambah kulawangsa ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene panjenengan ugi kepareng paring tandha tresna ingkang awujud punapa kemawon, punika sedaya sayektos adamel mongkog sarta bombonging penggalihipun, inggih awit saking punika panjenenganipun mboten saged amahyakaken punapa-punapa, kejawi amung sumangga ing purba wasesanipun gusti ingkang maha kuwaos, mugi-mugi kesaenan panjenengan sedaya antuk ganjaran ingkang samesthinipun.

  Minangka wasananing atur brayat bapak …………… Sekalihan nyuwun lumunturing pangaksama, ewa semanten mawantu-wantu kula suwunaken tambahing berkah pangestu tumrap para lenggah sedaya, mugiya pinanganten sarimbit anggenipun jejodhoan sageda atut runtut rerentengan, widada lestari mulya, winantu ing rahayu, dadosa kaluarga ingkang sakinah, mawadah lan warochmah Amien ya robbal alamin.

  Kados cekap semanten, wondene menawi wonten kirang wijang wijiling wicara, kula pribadi nyadhong agunging pangapunten.

  Ing wasana billahi taufiq wal hidayah, wassalamu ‘alaikum wr wb.

 • Mas admin, yang tebal itu yang di dalam kurung sama judulnya saja ya mas… tolong dieditkan lagi. Makasih ya mas…..

Leave a Reply

  

  

  


You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>